Сырттан окуу бөлүмүнүн «Финансы» адистигинин бүтүрүүчүлөрү үчүн атайын адистик боюнча МАКтын суроолору

Предмет «Бюджет и бюджетная система» вопросы к ГАК:

  1. Перечислите  принципы построения бюджета КР?

КР нын бюджеттик түзүлүүшүнүн принциптерин атап  бериниз

2. Административная классификация органов управления

Башкаруу органдарын администратифтик түрлөрүү

3. Налоговые доходы

Салык кирешелери

4. Полученные официальные трансферты

Алынган расмий трансферттер

5. Основные направления расходов республиканского бюджета

Мамлекеттик бюджет чыгашаларынын негизги багыттары

6. Бюджетная система КР

КРнын бюджеттик системасы

7. Классификация доходов бюджета КР

КРнын бюджеттик кирешелерин түрлөрү

8. Расходы республиканского бюджета КР

КРнын мамлекеттик бюджетинин чыгашалары

9. Бюджетный процесс и его этапы

Бюджеттик процесс жана анын этаптары

10.  Межбюджетные отношения. Дотация, субвенция, бюджетные суда

    Бюджеттер аралык мамилелер. Дотация,субвенция, бюджеттик ссуда

11.  Доходы республиканского бюджета КР

    КРнын мамлекеттик бюджетин киреелери

12. Дефицит государственного бюджета КР

    КРнын мамлекеттик бюджетинин тартыштыгы

13. Категориальные гранты.  Назначения  категориальных грантов и выравнивающих грантов их роль в формировании местных бюджетов.

Категориалдык гранттар. Категориалдык  жана теңөөчү гранттардын максаттары, алардын жергилүүктү бюджетин түзүүдөгү ролу

14. Неналоговые доходы республиканского бюджетаКР

КРнын мамлекеттик бюджетинин салыктык эмес кирешелери.

15. Сущность и роль местных финансов в социально экономическом развитии регионов

Аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү жергиликтүү финансынын ролу жана мааниси

Предмет «Организация и управление финансами предприятий»:

  1. Негизги  өндүрүштүк  фонддор  жана  ишкананын материалдык эмес активдери  жөнүндө баяндаңыз

Расскажите об основных производственных фондах  и нематериальных активах  предприятий

2. Ишкананын  эффективдүүлүгүнүн  негизги көрсөткүчтөрү — пайда  жана рентабелдүүлүктү  мүнөздөп  бериңиз

Охарактеризуйте  прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятий

3. Ишкана, мекемелердин каржыларынын кызматтары жана принциптерин түшүндүрүп бериңиз

Дайте обөяснение  функциям  и принципам финансов предприятий и организаций

4. Ишкананын акча фонду жана капиталдын курамы жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите  о денежных фондах предприятий и структуре капитала 5. Ишкананын бюджет менен өз ара мамилесин түшүндүрүп бериңиз Обьясните взаимоотношения предприятий с бюджетом

6. Ишканалар каржысынын негизи- ишмердүүлүк жөнүндө баяндап бериңиз

Расскажите о предпринимательской деятельности  как основе финансов предприятий

7. Банкомат — электрондук төлөм системасынын  элементи түшүнүк  бериңиз

Раскройте понятие:  банкомат — как элемент электронной системы платежей

8. Ишкананын акча агымын, айлануучу каражатынын  жүгүртүлүшүн мүнөздөп  бериңиз

Охарактеризуйте  денежные потоки предприятий, а также кругооборот оборотных средств   предприятия.

9. Ишкананын өндүрүштүк запасын башкаруунун моделин атап бериңиз

Перечислите  модель управления производственными запасами предприятия

10. Акционердик коомунун финансысынын өзгөчөлүктөрүнө  мүнөздөмө бериңиз

Охарактеризуйте  особенности финансов акционерных обществ

11. Коммерциялык мекеме жана ишканалардын каржы  уюштуруунун принциптери жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о принципах  организации финансов коммерческих организаций и предприятий

12. Коммерциялык  эмес  ишмердүүлүктү  жүргүзгөн  мекемелердин  каржысы   жөнүндө  айтып  бериңиз

Расскажите  о финансах учреждений и организаций,  осуществляющих некоммерческую деятельность

13. Ишканалардын насыя каражаттарынын түзүлүшүнө  мүнөздөмө бериңиз

Охарактеризуйте  состав  и структуру заемных средств предприятий 14. Ишканалардагы  финансылык  пландаштыруунун  мазмуну, максаттары жана  усулдары  жөнүндө түшүнүк бериңиз

Дайте понятие содержанию, задачам и методам финансового планирования  на предприятии

15. Ишканалардын  финансылык  абалынын  начарлашы  жана  банкротко учурашы жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о финансовой несостоятельности  и банкротстве предприятий

Предмет «Денежно-кредитная система»

 1.  Финансылык  пландаштыруунун максаттары жана милдеттерин атап  бериңиз

          Перечислите цели и задачи финансового планирования

 2. Акча системасы жана анын элементтерине түшүнүк бериңиз

                   Дайте понятие о денежной системе и ее элементах

3. Банктык эмес финансылык-кредиттик мекемелерин  жөнүндө  айтып бериңиз

Назовите небанковские финансово-кредитные учреждения

4. Ишканалардын  инвестициялык  ишмердүүлүгүн  баяндаңыз

Расскажите об инвестиционной деятельности предприятий

5. Акчанын стратегиясы жана анын экономикага тийгизген таасири жөнүндө айтып бериңиз.

 Расскажите о денежной  стратегии и ее воздействии на экономику

6. Банктын капиталы жана анын түзүлүшү жөнүндө түшүнүк бериңиз

Дайте понятие о капитале  банка и его структуре

7. Керектөөчү  насыяны уюштуруу жөнүндө айтып бериңиз.

Расскажите  об  организации потребительского  кредита

8. Кредит алуу үчүн зарыл документтердин  тизмеси  жана  кредит  берүү процедурасы  жөнүндө  түшүндүрүп  бериңиз

Обьясните  процедуру выдачи кредита и перечень  необходимых документов для получения кредита

9. Банктык насыялардын өзгөчөлүктөрү  жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите об особенностях  банковского кредита

10. Банкноттордун  коргоочу элементтери жана анын маанисин атап бериңиз

Перечислите защитные свойства банкнотов и раскройте их значение

11. Банктардын лизинг операциялары жөнүндө  айтып бериңиз

Расскажите о лизинговых операциях банка

12. Камсыздандыруунун  түрлөрү  жөнүндө  айтып бериңиз

Расскажите о видах страхования

13. Насыялардын  берүү  мөөнөтү  боюнча  классификациясыны  атап бериңиз

Перечислите классификацию кредитов по срокам выдачи

 14. Эсеп Палатасынын  негизги  функцияларын айтып бериңиз

Назовите основные функции Счетной Палаты

15. Банктардын  салтык  эмес  операцияларынын  түрлөрүн  атап  бериңиз

Перечислите нетрадиционные виды банковских операций

16. Коммерциялык  банктардын  ликвиддүүлүгү  боюнча  түшүндүрүңүз

Дайте понятие ликвидности коммерческих банков

17. КРнын финансы министрлигинин функцияларын атап бериңиз

Перечислите функции Министерства финансов КР

18. Банктык ишмердүүлүгүн  лицензиялоо жөнүндө айтып бериңиз

Дайте понятие о лицензировании банковской деятельности

19. Насыя келишиминин шарттары жөнүндө  баяндап  бериңиз

Расскажите об условиях кредитного договора

20. Кредиттик мекемелердин классификациясын атап бериңиз

Назовите  классификацию кредитных организаций

21. Пластикалык карточкалар менен төлөөнү баяндаңыз

Расскажите о расчетах пластиковыми карточками

22. Банктын өздүк баалуу кагаздарын чыгаруусу жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о выпуске банком собственных ценных бумаг

23. Мамлекеттик финансысын өнүгүүсүндөгү эл аралык кредиттин ролу жана маанисин түшүндүрүңүз

Обьясните  роль и значение международного кредита в  развитии финансов государства

24. Банктын өздүк каражаттарынын  мүнөздөмөсүн жана маанисин айтып бериңиз

Назовите понятия и дайте характеристику собственных средств банка

25. Карыздардын(заемщик) кредит  төлөө  жөндөмдүүлүгүн  аныктоонун тартибин аныктап бериңиз

Раскройте   порядок  определения  банком кредитоспособности заемщика

26. Коммерциялык банктардын негизги кызматтарын атаңыз

Назовите базовые функции коммерческого банка

27. Коммерциялык банктардын тартылган  (привлеченные) каражаттары жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о привлеченных средствах  коммерческого банка

28. КРнын  улуттук  валютасын  киргизүү себептерини  атап  бериңиз

 Перечислите причины  введения национальной валюты КР

29. Коммерциялык банктын валюталык мамилеси жана валюталык операциясын  түшүндүрүп  бериңиз

Дайте обөяснение понятиям валютные отношения и валютные операции коммерческих банков

30. Коммерциялык мекеме жана ишканалардын каржы  уюштуруунун принциптери жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о принципах  организации финансов коммерческих организаций и предприятий

ПРЕДМЕТ «Финансы, денежное обращение и кредит»

1. Коммерциялык  банктар  жана  алардын  багыты  жөнүндө  айтып бериңиз

Дайте понятие о коммерческих банках и их назначении

2. Акча, анын з арылдыгы жана пайда болушун  түшүндүрүңүз

Дайте обөяснение  понятию  денег,  их необходимости и происхождению

3. Каржы тутумунун  звенолоруна түшүнүк бериңиз

Дайте понятие  основным звеньям финансовой системы

4. Коммерциялык банктардын активдүү операцияларын мүнөздөмө бериңиз

Охарактеризуйте активные операции коммерческих банков.

5. Банктардын түрлөрүн айтып жана аларга мүнөздөмө бериңиз

Перечислите виды банков и раскройте их характеристики

6. Өткөөл мезгилдеги Кыргыз Республикасынын акча системасын реформалоосу жөнүндө айтып бериңиз

Дайте понятие о  реформировании  денежной системы КР в переходный период

7. Кредиттин негизги формаларын жана  түрлөрүн айтып бериңиз

Перечислите основные формы и виды кредита

8. Акча системасы жана анын элеметтери жөнүндө айтып бериңиз

Дайте понятие о денежной системе и ее элементах

9. Банкомат — электрондук төлөм системасынын  элементи түшүнүк  бериңиз

Раскройте понятие:  банкомат — как элемент электронной системы платежей

10. Бюджетти  аткаруудагы  казынанын  ролу жана кызматы жөнүндө

түшүнүк бериңиз

Обөясните роль казначейства в исполнении бюджета и его функции

11. Акча-кредит саясаты жөнүндө түшүнүк бериңиз

Расскройте  понятие  денежно-кредитной  политики

12. Акчанын накталай жана накталай эмес жүгүртүлүшү жөнүндө баяндап  бериңиз

Расскажите о  наличном и безналичном обращении денег

13. Инфляцияга каршы саясаттын ролу жана маанисин айтып бериңиз

Назовите роль и значение антиинфляционной политики

14. Финансынын  мааниси  жана функциялары жөнүндө түшүнүк бериңиз

Дайте понятие  сущности и функции финансов

15. Кредиттин  кайтарымдуулугун  камсыз кылуу формалары жана түрлөрүн атап бериңиз

Перечислите формы и виды обеспечения возвратности кредита.

16.Финансылык көзөмөлдү жүргүзүүнүн формалары жана усулдарын атап бериңиз

Перечислите формы и методы проведения финансового контроля

17. Металл акча жүгүртүү системасы жөнүндө айтып бериңиз

Охарактеризуйте  систему металлического обращения денег

18. КРдагы насыялоонун негизги багыттарын атап бериңиз

Перечислите основные направления кредитования в КР

19. КРнын Улуттук Банкынын   ролу, кызматы  жана   милдеттери жөнүндө түшүнүк бериңиз

Обөясните роль, функции и задачи Национального Банка КР

20. Инфляциянын пайда болуу формаларын жана түрлөрүн атап бериңиз

Перечислите виды и формы проявления инфляции

21. Ишканалардын банктагы эсептик жана утурумдук эсептерин ачуу жана жүргүзүү жөнүндө баяндаңыз

Расскажите об  открытии и ведении расчетных, текущих счетов предприятий в банках

22. Насыя  акчалар жөнүндө айтып бериңиз

Расскажите о  кредитных деньгах

23. Акча жүгүртүүгө мүнөздөмө бериңиз

Дайте  характеристику денежному обращению

24. Бюджеттен  тышкары  фонддордун  чыгашаларынын  түзүлүшү  жана курамын атап бериңиз

  Перечислите состав и структуру расходов внебюджетных фондов

25. Банктык насыялоо принциптери жөнүндө баяндап бериңиз

Дайте понятие  о принципах банковского кредитования

26. Заманбап көзкараш менен акчанын мазмуну жана кызматы жөнүндө баяндап  бериңиз

Дайте понятие о современном  представлении  сущности и функциях денег

27. Коммерциялык банктардын иштөө принциптери жана функциялары жөнүндө баяндап бериңиз

Расскажите о принципах  деятельности и функциях коммерческих банков 

28. Бюджеттин салыктык эмес кирешелери  жөнүндө баяндаңыз

Расскажите о неналоговых поступлениях в бюджет КР

29. Камсыздандыруудагы  финансылык  жыйынтык жөнүндө  айтып бериңиз 

Дайте понятие о финансовых  результатах  в страховании

30. Эл аралык финансы институттары жөнүндө айтып бериңиз

Дайте понятие о международных кредитно-финансовых институтах

About the author

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *