Сырттан окуу бөлүмүнүн «Финансы» жана «Экономика жана бухгалтердик эсеп» адистиктери үчүн Мамлекеттик аралык сынактын суроолору

Тарых сабагынан МАКтын суроолору

 1. Тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк . Принциби , функциясы , обьектиси.
 2. Общее понятие об  исторической науке. Принципы, функции, обьекты.
 3. Орус падышачылыгынын колониялык саясаты.

Царская колониальная власть.

4. Белек Солтоноев-алгачкыкыргызтарыхчысы(1878-1938-жж).

Белек Солтоноев-кыргызский историк (1878-1938гг).

5. Кыргызстандын чарбачылыгы XVIII-XIXкк.

Хозяйство кыргызов в XVIII-XIXвв.

6. Абдыкерим Сыдыков-коомдук–саясийишмер(1889-1938-жж).

Абдыкерим Сыдыков-общественно-политический деятель(1889-1938гг).

7. 1946-1950-жылдарда Кыргызстандагы коомдук-саясий жана маданий турмуш.

Общественно-политическая и культурная жизнь в Кыргызстане в 1946-1650гг.

8. Туркстан Россиянын колониялык обьектиси катарында.

Туркестан как колониальный обьект  России.

9. Тоталитардык режимдин күчөшү. Массалык жазалоолор.

Ужасточение тоталитарного режима. Массовые  репрессии.

10. Коогалаңдуу Ош окуясы (1990-жыл.июнь).

Ошские события  на почве национальных разногласий(июнь.1990г).

11. Кыргызстандагы саясий абал жана кыргыз–орусмамилелери  (XVIII к. экинчи жарымы XIXк. ортосу.)

Кыргызско – русское отношение  и политическое

положение Кыргызстана (вторая половина XVIIIв.

середина  XIX века).

12. И.Раззаков коомдук – саясий ишмер (1910-1979-жж).

Общественно – политический деятельность И.Раззакова(1910-1979гг). 13. Эгемендүү Кыргызстандын коомдук-саясий турмушу.

         Общественно-политическая жизнь Суверенного Кыргызстана.

14. Кокон хандыгынын пайда болушу жана өнүгүшү.

Образование и развитие Кокандского  ханства.

15. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында маданияттын өнүгүшү.

(1920-1930жж).

Культурное строительство в  Кыргызстане (1920-1930гг).

16. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын Декларациясынын кабыл алынышы жана толук эркиндигинин жарыяланышы.

Провозглашения полной  независимости  Кыргызстана и принятия Декларации о государственной  независимости.

17. 1873-1876-жылдардагы  элдиккөтөрүлүш .Полот хан.

Народное восстание 1873-1876-гг. Полот хан.

18. Касым Тыныстанов – алгачкы кыргыз илимпозу.(1901-1938-жж).

Касым Тыныстанов-первый кыргызский ученый(1901-1938гг).

19. Суверендүү  Кыргызстандын маданий турмушу.

Культура  Суверенного Кыргызстана.

20. Кыргыз элинин кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөшү.

Борьба кыргызского  народа против кокандского ига.

21. Абсамат Масалиев-партиялык жана мамлекеттик ишмер (1933-2004-жж).

А.Масалиев – партийный и государственный деятель (1933-2004гг).

22. Эркин Кыргызстандын менчиктештирүү саясаты.

      Приватизационная  политика независимого Кыргызстана.

23. «Кайра куруу» жылдарындагы экономиканын абалы (1985-1990-жж).

    Положение экономики в годы  «перестройки».

24. Махмуд  Кашгари жана анын тарыхый эмгектери.

    Махмуд  Кашгари и его исторические произведения.

25. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана анын аткарган кызматы.

      Правительство Кыргызской Республики и его функции.

26. Кыргызстандын орто кылымдардан калган архитектуралык эстеликтери.

Архитектурные  памятники Кыргызстана в средние века.

27. «Өнүккөн социализм »  мезгилиндеги Кыргызстандын коомдук – саясийтурмушу (1964- 1985)

Общественно – политическая жизнь Кыргызстана во время  «развитого социализма».

28. Эгемендүү Кыргызстандагы билимберүү, илим жана маданият.

Образование, наука и култура Суверенного Кыргызстана.

29. Алайлык кыргыздардын Россияга каратылышы. Курманжан Датка.

Присоединение   алайских кыргызов к Российской империи. Курманжандатка.

30. Тоолуу Кыргыз областын  түзүү аракети .

Попытка создания Горной Кыргызской  области.

31. Кыргызстандагы калктын социалдык түзүлүшү.

Социальный строй народов Кыргызстана.

32. Кыргыздардын диний ишенимдери.

Религиозное верование  кыргызов.

33. Кыргызстандагы граждандык согуш жана анын өзгөчөлүгү.

Гражданская война в Кыргызстане и ее особенности.

34. Абдыкадыр Орозбековдун ишмердүүлүгү.

Деятельность Абдыкадыра Орозбекова.

35. Байыркы таш балбалдар (скульптуралар)

 Древние  каменные скульптуры.

36. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары.

Внешная политика и международное отношение Кыргызской Республики.

37. Ишенаалы Арабаев алгачкы кыргыз агартуучусу (1882-1934-жж).

Ишенаалы Арабаев первый кыргызский просветитель.

38. Енисей кыргыздарынын социалдык – экономикалык турмушу.

Социально – экономическая жизнь Енисейских кыргызов.

39. Эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү (1946-1953-жж.)

Восстановление и развитие народного хозяйства(1946-1953гг.)

40. Жусуп Баласагын жана анын  «Кут алчу билим » чыгармасы.

Жусуп Баласагуни  и его произведение  «Кутадгубилиг».

41. Кыргыздардын Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшү.

Барсбек  каган.

Борьба за гегемонию  в Центральной Азии. Барсбек каган.

42. Улуу Ата Мекендик согуш учурундагы жана согуштан кийинки мезгилдеги маданият (1941-1964-жж).

Культурное  строительство в годы войны  и в послевоенный период

(1941-1964гг).

43. Эл аралык терроризмдин таасири .Мамлекеттик чек араны чыңдоо.

Последствия международного терроризма.Укрепление государственной   границы.

44. Кокон хандыгынын мезгилиндеги Кыргызстандын социалдык –

Экономикалык абалы .

Социально – экономическое положение Кыргызстана во времяКокандского ханства.

45. Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуу.

           Установление Советской власти в Кыргызстане.   

46. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору.

Государственные символы Кыргызской Республики.

47. Анжиян көтөрүлүшү (1898-ж)

         Андижанское восстание (1898г.)

48. Качкын кыргыздардын мекенине кайтышы.

         Возвращение беженцов-кыргызов  на родину.

49. Чынгыз Айтматовдун феномени (1928-2008-жж) .

         Феномен Ч.Айтматова.

50. Улуу Жибек Жолу жана анын тарыхый мааниси.

Историческое значение Великого Шелкового Пути.

51. Түндүк  Кыргызстандын Россияга каратылышы .Шабдан баатыр.

Присоединение Северных кыргызов  к России .Шабданбаатыр

52. Социалдык маселелердин курчушу. Ош коогалаңы.

Обострение социальных проблем. Ошские события. 

53. «Манас » эпосу – кыргызтарыхынынкөөнөргүс булагы«Манас»  эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө.

Эпос «Манас» — исторический источник  кыргызской истории. Празднование 1000 летие эпоса .

54. Кыргыз хандыгынын негизделиши жана кулашы  (1842-1854жж.) Ормон хан.

Основание Кыргызского ханства и его упадок (1842-1854гг.) Ормон  хан.

55. Эгемендүү Кыргызстандагы билим берүү,  илим жана маданият.

Образование, наука и культура Суверенного Кыргызстана.

1916-жылдагы улуттукбоштондук күрөш.

Национально – освободительное восстание 1916года.Кыргызстандын эгемендүү коомдук – саясий турмушундагы өзгөрүүлөр.           Изменения  в общественно — политической  жизни  Суверенного                                       Кыргызстана.

56. Баялы Исакеевдин ишмердүүлүгү (1897-1937-жж).

Деятельность БаялыИсакеева(1897-1937гг).

57. Орто кылымдагы кыргыздардын туракжайы жана кийим кечеси.

Жилье и одежда кыргызов в средние века.

58. СССРдинтаралышы. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жарыяланышы.А.Акаев.

Распад СССР. Провозглашение Суверенной Кыргызской Республики.

А.Акаев.

59. Жусуп Абдрахмановдун ишмердүүлүгү.

         Деятельность  Джусупа Абдрахманова.

60. Кокон өкүмдарларынын баскынчылык саясаты.

Захватническая  политика кокандских правителей.

61. Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктери.

Подвиги Кыргызских воинов во время Великой Отечественной Войны.

62. Чет өлкөдө жашаган кыргыздар жана алардын абалы.

Кыргызы, живущие заграницей и их состояние.

63. Мухаммед Кыргыздын (Тагай бий)  кыргыздарды бириктириши.

Роль Мухаммеда Кыргыза в обөединении кыргызов.

64. Кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгы.

Устное народное творчество кыргызов.

65. Совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги социалдык-экономикалык курулуш (1917-1940-жж).

Социально-экономический строй в ранние времена советской власти(1917-1940гг).Кыргызстанда ислам динин пайда болушу жана таралышы.                                                                                                                             Возникновение и распространение исламской религии в Кыргызстане.

66. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу жана өзгөчөлүктөрү.

Установление и особенности  Советской власти в Кыргызстане.

67. Эркин Кыргызстандын менчиктештирүү саясаты.

Приватизационная  политика независимого Кыргызстана.

68. Кыргыз Автономиялуу Республикасы. Кыргыз ССРин жарыялоо.

Кыргызкая  Автономная  Республика. Провозглашение Кыргызкой ССР.

69. 2010-ж 7- апрелиндеги элдик көтөрүлүш  жана анын чыгуу себептери.

Народная революция и ее причины в  7 апреля 2010 года.

70. Акботобий, Кубатбий, Ажы бийдин ишмердүүлүгү.

Деятельность Акбото-бия, Кубат-бия,Ажы-бия.

71. Кыргызстан тарыхынын алгачкы булактары.

Первоисточники истории Кыргызстана.

72. Улутма селесин чечүүдөгү алгачкы кадамдар.

Первые шаги  в решении национального вопроса.

73. Эркин Кыргызстандын экономикалык  абалы.

Экономическое положение Суверенного Кыргызстана.

74. Кыргызстандын биринчи тарыхчылары. О.Сыдыков, Б.Солтоноев жана алардын тарыхый эмгектери.

Первые историки коренной национальности: О.Сыдыков, Б.Солтоноев

и их исторические труды.

75. Кыргызстан волюнтаристтик реформалар мезгилинде (1953-1964жж.).

Кыргызстан во время волюнтаристических реформ (1953-1964).

76. Суверендүү Кыргызстандын руханий турмушу.

 Духовная жизнь Суверенного Кыргызстана.

77. Кыргыздардын байыркы АтаЖурту.

Родина древних кыргызов.

78. 1960-1980-жылдардагы Кыргызстандын маданий өнүгүшү.

         (Адабият, сүрөт, искусствосу).

         Культурное развитие Кыргызстана 1960-1980-е годы.

         (Литература, изобразительное искусство и кино).

79. Чокан Валихановдун «Манас» эпосунизилдөөдөгү ролу.  

         Роль Чокана Валиханова в исследовании эпоса «Манаса».   

80. БорбордукАзиядагы ,Теңир- Тоодогуэтностукпроцесстер.

         Этнические процессы в Средней Азии и в ТенирТоо.

81. Тайлак баатыр-кокон баскынчыларына каршы элдик кыймылдын            жетекчиси(1796-1838жж)

         Тайлакбаатыр-глава народного движение противококандских зах ватников.

82. Падышачылык бийлик мезгилиндеги Кыргызстандын маданияты.

Культура Кыргызстана во времена царской власти.

83. XV-XIXк .биринчи жарымында кыргыздардын коңшу элдер менен болгон мамилеси.

          Взаимоотношение кыргызов с другим соседними народами вXV-первой     половинеXIXв.

84. Теңир-Тоолук кыргыздардын Россиянын бийлигин кабылалышы.(1863-1867-жж)

          Признание  протектората  России кыргызамТенир — Тоо (Тянь-Шань).

85. 2010-жылдагы  Июнь коогалаңы жана анын чыгуу себептери.

          Июньские  события  и ее причины 2010 года.

86. Кыргы зэлинин маданиятынын негиз салуучулары, төкмөакындар Т. Сатылганов, Жеңижок, К.Акиев, Б.Алыкулов ж.б.

          Акыны импровизаторы:Т.Сатылганов, Женижок, К.Акиев,                                      Б. Алыкулов и др.

87. Кыргызстандагы 2005-жылдын 24-мартындагы элдик революция.

          Народная революция  24 марта 2005 года в Кыргызстане.

88. Алымбек Датканын (1799-1862-жж)  кыргызтарыхындагы   орду.

          Роль  Алымбека Датки(1799-1862 г.г)  в отечественной  истории.89. Кыргызстандын көзкаранды эместигин жарыялоо КМШнын түзүлүшү.

90. Кыргызстанда совет бийлигин орнотуу. 1916-жылдагы көтөрүлүш.

91. “Жаңы доорго кырк кадам” программасы

92. Совет бийлигин алгачкы жылдарында маданияттын өнүгүшү. Элге билим берүү.

93. Ормон хан, Боронбай, Шабдан баатыр, Байтик баатыр жөнүндө айтып бер.

94. 1937- жылы Сталиндин курмандыктары .

95. Эгемендүү кыргызстандын маданий турмушу.

96. Кыргыз Республикасынын  тышкы саясаты жана эл аралык байланыштар

97. Падыша өкмөтүн жер саясаты.

98. Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагындын руханий мурастары.

99. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары жана өмүр баяны

Кыргыз тили жана адабияты сабагынан суроолор.

 1. Тил мыйзамынын кабыл алынышы жөнүндө айтып бер?
 2. Мамлекеттик тил менен улуттук тилдин айырмасы кандай?
 3. Адабий тил дегенге кандай түшүнөсүң?
 4. Фонетиканын аспектилери жөнүндө айтып бер?
 5. Yндуу тыбыштар жана алардын мүнөздүү белгилери?
 6. Yндүүлөрдүн үндөштүк закону деп эмнени айтабыз жана анын кандай түрлөрү бар?
 7. Yнсүздөрдүн классификациясын айт?
 8. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери жөнүндө айтып бер?
 9. Орфография деген эмне, кайсы тилден алынган ?
 10. Бир муундан турган сөздөрдү ажыратууга болобу ?
 11. Орфоэпия эмнени окутуп үйрөтөт?
 12. Диалектилер боюнча түшүнүк бер ?
 13. Орфоэпиялык деген норма эмне ?
 14. Лексика эмнени окутуп үйрөтөт ?
 15. Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери жөнүндө айтып бер?
 16. Сөздүн тике жана өтмө маанилери жөнүндө түшүнүк бер?
 17. Орфоэпиянын негизги эрежелери кайсылар?
 18. Орфографиянын морфологиялык принцибине мисал келтир?
 19. Сөздөрдү алгачкы айтылышы боюнча жазууну талап кылган кайсы принцип?
 20. Сөздөр оозеки кепте кандай айтылса ошондой жазууну талап кылган кайсы принцип
 21. Мүчөлөрдүн кыскарган түрлөрү кандай жазылат?
 22. Орфография менен орфоэпиянын карым — катышы жөнүндө айтып бер
 23. Тарыхый сөздөр менен архаизмдердин айырмасы эмнеде?
 24. Мүчө айкашканда кээ бир унгу сөздөрдүн бузулган учурларына мисал келтир?
 25. Сөздүк курам жөнүндө түшүндүрүп бер
 26. Көп маанилүү сөздөргө мисал келтир
 27. Эскирген сөздөр канчага бөлүнөт
 28. Бир маанилүү сөздөргө аныктама бер
 29. Эпикалык чыгармалар деген эмне?
 30. Алгачкы жазгыч акындар жөнүндө  маалымат бер
 31. Профессионал адабияттын өнүгүшү боюнча түшүндүрүп бер
 32. «Замана ырчылары» кимдер жана алар жөнүндө айтып бер
 33. Адабияттагы «Өлбөс-өчпөс» темалар кайсылар? Мисалдарды келтир.
 34. Байыркы жана орто кылымдык таланттуу инсандар жөнүндө маалымат бер.
 35. Орхон –Эне-Сай эстеликтери жөнүндө айтып бер.
 36. Yндүү тыбыштардын классификациясы жөнүндө айтып бер.
 37. Yнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна карай бөлүнүшүн түшүндүрүп бер.
 38. Орфография жөнүндө маалымат бер.
 39. Орфография менен орфоэпия айрымачылыгы эмнеде?
 40. Yнсүз тыбыштардын жасалуу ыгына карай бөлүнүшүнө мүнөздөмө бер.
 41. К.Тыныстановдун адабиятка кошкон салымы жөнүндө айтып бер.
 42. Ч.Айтматовдун дүйнөлүк адабияттан алган орду жөнүндө түшүнүк бер.
 43. Ч.Айтматовдун «Тоолор кулаганда» романынын идеясы эмнеде?
 44. Кыргыз сатира жанрына салым кошкондор жөнүндө маалымат бер.
 45. Кыргыз поэзиясынын өнүгүшүнө көз карашың.

География сабагынан  Мамлекеттик экзамендик суроолор:

1. Климатты пайда кылуучу факторлорго мүнөздөмө, климаттык алкактар, Шамалдын алкактары, Пассаттар, муссондор, тынчтануу зонасы.

2. Россия Федерациясынын өнөр жай тармактары жөнүндө түшүнүк.

3. Экология деген эмнени түшүндүрөт?

4. Евразия материгине жалпы физикалык географиялык мүнөздөмө.

5. КМШ өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлдеринин өзгөчөлүктөрү.

6. Жаратылыш комплекстери деп эмнени айтабыз?

7. КМШ өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлдеринин өзгөчөлүктөрү.

8. Кыргызстандын чек арасы, табигый жана мамлекеттик чек аралар, чек ара маселелери.

9. ИТР экологиялык проблемалардын кайсы жагын курчутту?

10. Евразия материгине жалпы физикалык географиялык мүнөздөмө.

11. Кыргызстандын жеңил өнөр — жайынын жайгашуу закон ченемдүүлүктөрү, учурдагы проблемалары.

12. Жаратылыш комплекстеринин туруктуулугу деген эмне?

13. Кыргызстандын физикалык географиялык райондору, өзгөчөлүктөрү, калыптануу закон ченемдүүлүктөрү.

14. Түштүк – Чыгыш Азияга жалпы экономикалык географиялык мүнөздөмө.

15. Фотосинтез жаратылышта кандай ролду аткарат?

16. Жер огунун концепциясы. Экватор, меридиан сызыктары. Жердин кеңдик жана узундук багытында бөлүнүшү.
17. Кыргыз Республикасынын тейлөө сферасы (тармактары), калыптанышы, өнүгүшү, келечеги.
18. Жер фондусу менен жер ресурстарынын айырмасы?

19. Кыргыз Республикасынын  географиялык абалы, өзгөчөлүктөрү, жаратылыш ресурстары, аймактык жаратылыш комплекстери.

20. Байыркы Өнүгүп келе жаткан мамлекеттер, типологиясы, экономикалык-географиялык проблемалары.

21. Шамал эрозиясы топуракка кандай өзгөрүүлөрдү алып келет?

22. Кордильер – Анд  тоолоруна салыштырмалуу физикалык  географиялык мүнөздөмө. Алардын Америка континентинин климатынын калыптанышына тийгизген таасирлери.
23. Дүйнөлүк отун энергетикалык комплекси, анын материктер боюнча бөлүнүшү.
24. Шаарлардын экологиялык проблемалары?

25. Дүйнөлүк океандарга жалпы физикалык географиялык мүнөздөмө. Бөлүнүү себептери.

26. Кыргыз Республикасын аймагында жүргүзүлүп жаткан жер жана агрардык реформалардын мааниси.

27. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө кандай экологиялык проблемалар пайда болот?

28. Түндүк Теңир-Тоо аймактык жаратылыш комплексине мүнөздөмө. Калыптануу өзгөчөлүгү.

29. Россия Федерациясынын калкы (жыныстык жана жаштык курамы, калктын өсүшү, эмгек ресурсу).

30. Озон катмары кайсы факторлордун эсебинен жукарып, азайып жатат?

31. Климаттык алкактар, алардын закон ченемдүүлүктөрү. Циклондор жана антициклондор.

32. Кытай Эл Республикасынын жалпы экономикалык географиялык мүнөздөмөсү. Өнүгүү темпи жана өзгөчөлүктөрү.

33. Атмосферада тез эле жоюлуп кетүүчү булгоочу заттар?

34. Жер шарындагы чөлдөр. Алардын типтери, пайда болушу, рельефинин формалары. Рельефттин оң жана тескери формалары.

35. Дүйнөлүк нефть жана газ  өнөр — жайы. Алардын запастары, негизги таркалуу аймактары.

36. Суу ресурстарынын жетишпей жатышына эмнелер себеп болуп жатат?

37. Кыргызстанды физикалык географиялык жактан райондоштуруу, анын мааниси, өзгөчөлүктөрү.

38. Казакстан Республикасына жалпы экономикалык-географиялык мүнөздөмө.

39. Өнөр жайдын кайсы тармагы сууну көп талап кылат?

40. Рельеф жөнүндө жалпы маалымат, анын формалары. Макро, мезо жана микро рельефтер. Геосинклиналдар жана геоантиклиналдар.

41. Дүйнөлүк  урбанизация процесси.

42. Дүйнөлүк океанды булгоочу заттар кайсылар, алар кайсы жолдор менен келип кошулат?

43. Ички Теңир-Тоого физикалык географиялык мүнөздөмө, кен байлыктары.

44. Баткен облусуна жалпы экономикалык географиялык мүнөздөмө, Республикадагы орду, тышкы байланыштары. Негизги өндүргөн продукциялары.

45. Жаныбарлар адам баласынын турмушунда кандай ролду ойнойт?

46. Кыргызстандагы топурактардын түрлөрү, таркалуу закон ченемдүүлүктөрү жана алардын айыл чарбасындагы ролу.

47. Өнүккөн өлкөлөр, типологиясы, өнүгүү өзгөчөлүктөрү.

48. Экологиялык тең салмактуулукту кармоо үчүн өсүмдүктөрдүн ролу кандай?

48. Америка материгине жалпы физикалык  географиялык мүнөздөмө.

49. Ыссык – Көл аймактык жаратылыш комплексинин өзгөчөлүгү, калыптанышы, экономикалык мааниси. Туризм тармагынын өнүгүшү.

50. “Кызыл китепке” кандай өсүмдүктөр жана жаныбарлар катталган?

51. Кыргызстандын суу ресурстары, аны изилдеген окумуштуулар, азыркы мезгилдеги проблемалары.

52. Кыргызстанда туризмдин өнүгүү багыттары.

53. Кыргызстанда канча корук жана улуттук парктар бар? Алардын милдеттери.

54. Дүйнөлүк океандардын эл чарбасындагы мааниси, жаратылыш байлыктары, азыркы абалы, келечеги.

55. Кыргызстандын көмүр кен бассейиндери, алардын экономикадагы орду.

56. кыргызстанда жаратылышты коргоонун проблемалары?

57. Суу балансы жөнүндө түшүнүк. Суу балансынын элементтери (Кыргызстандын мисалында).

58. Дүйнөлүк машина куруу өнөр жай тармагы. Өнүккөн өлкөлөрү.

59. Биосферанын Жердин башка сфералары менен болгон катышы кандай?

60. Кыргызстандын азыркы мезгилдеги геоэкологиялык абалы, экологиялык коопсуздук маселелери.

61. Кыргызстандын азыркы учурдагы тышкы  экономикалык байланыштары.

63. В.И. Вернадскийдин биосфера жөнүндө окуусунун негизги маңызын атагыла?

64. Топуракты пайда кылуучу негизги  факторлор, алардын классификациясы. Топурак таануу илиминдеги белгилүү окумуштуулар.

65. Кытай Республикасынын калкы, калктын жайгашуусу, миграциясы. Демографиялык саясаты.

66. “Автотрофтор” , “гетеротрофтор” деген эмнени түшүндүрөт?

67. Кыргызстандын рельефинин өзгөчөлүктөрү, аны пайда кылуучу факторлор., рельефтин типтери. Аймактык өзгөчөлүкттүн калыптанышында тоолордун багыттарынын тийгизген таасири.

68. Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармактары, эл чарбасындагы мааниси, жайгашуу өзгөчөлүктөрү.

69. Биосферанын ноосферага өтүшүнүн негизги белгилери?

70. Кыргызстандын географиялык абалынын  жана аймактык комплекстеринин өзгөчөлүктөрү. Аймактык жаратылыш комплекстеринин  физикалык географиялык  райондору.

71. Өзбекстан Республикасына жалпы экономикалык географиялык мүнөздөмө.

72. “Ноосфера” жөнүндө түшүнүк

73. Кыргызстандын кургак талаа, талаа, токой алкактарынын  өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү, алардын таркалуу ареалдары жана калыптануу мыйзам ченемдүүлүктөрү.

74. Кыргызстандын айыл чарбасынын тармактары, өнүгүү багыттары. Аймактык өзгөчөлүктөрү.

75. “Экология” менен “экономиканын” кандай байланышы бар?

76. Азиянын физикалык географиялык өзгөчөлүктөрү, Аймактык жаратылыш комплекстери, калыптануу шарттары, тарыхый геологиялык өнүгүшү.

77. Прибалтика өлкөлөрүнө жалпы экономикалык географиялык мүнөздөмө.

78. Экологиялык проблемаларга экономикалык баа берүү.

79. Кыргызстандын орографиялык түзүлүшү. Жогорку орто  жана төмөнкү бийиктиктеги тоолор, адырлар алкагы, тоо арасындагы чуңкурдуктар жана  өрөөндөр.

80. Борбордук Азия мамлекеттеринин экономикалык өзгөчөлүктөрү,  өз ара байланыштары, өнүгүү темптери.

81. Аймактык жаратылыш комплекстери же геосистема деген эмне7

82. Сибирге жалпы  физикалык  географиялык мүнөздөмө, физикалык географиялык областары жана райондору.

83. Кыргызстандын айыл чарбасынын  рыноктук экономика шартында, өнүгүү багыттары.

84. ИТРнын негизги өзгөчөлүктөрүн атап айт?

85. Континенттердин пайда болушу, жылуу багыттары жана анын таасирлери.

86. Белоруссиянын азыркы мезгилдеги тышкы экономикалык байланыштары.

87. Экосистемалардын туруктуулугу географиялык кеңдик боюнча кандай өзгөррөт?

88. Борбордук Американын физикалык географиялык өзгөчөлүктөрү.

89. АКШга жалпы экономикалык  географиялык мүнөздөмө. Өнүгүү өзгөчөлүктөрү

90. Күн энергиясынын негизги бөлүгү биосферадагы кайсы процесстерге жумшалат?

About the author

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *