Правила приема ОшТЭК

Ош соода-экономикалык  колледжине 

2021-2022 — окуу жылына абитуриентерди 

                                          КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

           Бул эрежелер Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамынын, Кыргыз   Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 470 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү  уюмдарына студенттерди кабыл алуунун тартибинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3- февралындагы № 53 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү  уюмдары жөнүндөгү Жобосунун, Кыргыз      Республикасынын       Өкмөтүнүн   2018-жылдын      28-мартындагы № 160 токтомунун, Кыргыз Респуликасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  2021-жылдын 24-майындагы №802-1 жана 2021 жылдын 2-июнундагы №921-1  буйруктарынын  негизинде иштелип чыкты.

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.Ош  соода-экономикалык колледжине  кабыл алуу ушул эрежелердин негизинде жүргүзүлөт.

2.Ош  соода-экономикалык колледжине  Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасында жашаган. жарандыгы катталбаган эникалык кыргыздар, жалпы негизги билими, жалпы орто билими, орто жана жогорку кесиптик билими бар жарандар кабыл алынат.

3.Кабыл алууда колледж жарандардын билим алууга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аркылуу белгиленген, эл аралык келишимдер жана макулдашуулар боюнча укуктарын сактайт.

4.Колледжге кабыл алуу аралыктык негизде Автоматтык маалымат системасы (htths/2020.edu.gov.zpuz/) аркылуу жарандардын өз арызы менен конкурстук негизде, жалпы негизги билими тууралуу күбөлүгүнүн  жана жалпы орто билими тууралуу аттестатынын орточо баллынын негизинде  жүргүзүлөт.

5.Колледжге кабыл алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин  кесиптик билим берүү  башкармалыгы менен макулдашылат.

6.Адистиктерге кабыл алуу бюджеттик жана келишимдик (акы төлөө) негизде жүргүзүлөт, белгиленген лицензияга карата окуучулардын контингентинин ченеми түзүлөт жана Билим берүү жана илим министирлигинин кесиптик билим берүү  башкармалыгы менен макулдашылат.

7.Колледжге башка өлкөлөрдүн жарандарын окутуу Кыргыз Республикасынын белгиленген эл аралык келишимдердин жана колледж  менен атайын жарандардын келишимдеринин негизинде жүргүзүлөт.

КАБЫЛ АЛУУНУ УЮШТУРУУ

8.Кабыл алууну уюштуруу үчүн  кабыл алуу комиссиясы түзүлөт, колледждин  директору комиссиянын төрагасы болуп эсептелет.

9.Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы  кесипке багыт берүү иштерин , кабыл алуунун планынын аткарылышын көзөмөлгө алат, лицензияда белгиленген контингенттин ченемин жана кабыл алууда нормативдик укуктук актылардын талаптарын аткарат, кабыл алуу жана апелляциялык комиссияларынын милдеттерин аныктайт жана алардын иштөө эрежелерин, жарандарды кабыл алуу графиктерин бекитет.

10.Кирүү сынактарын уюштурууда жана өткөрүүдө кабыл алуу комиссиясынын төрагасы эсептөө жана апелляциялык комиссияларынын түзүмүн бекитет. Эсептөө жана апелляциялык комиссияларынын иштөө тартиби жана укуктары колледждин директору бекиткен жоболор менен аныкталат.

11.Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын, абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин кабыл алуусун жооптуу катчы уюштурат. Жооптуу катчыны колледждин  директору дайындайт,жооптуу катчынын кандидатурасы Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылат. Бир эле адам жооптуу катчы катары эки жылдан ашык иштөөгө болбойт.

12.Колледжге кабыл алууда жарандардын билим тармагындагы укуктарынын сакталышы,  апелляциялык комиссияларынын ишинин тактыгы жана ачыктыгы, баалардын обөективдүү коюлушу, кабыл алуу комиссиясынын бардык этапта жеткиликтүүлүгү  кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан көзөмөлдөнөт.

13.Колледжге кабыл алууга конкурска катышуу үчүн абитуриент htths/2020.edu.gov.zpuz/ сайтына кирип арызын каттоосу керек, арызына төмөнкү документтерди электрондук түрдө тиркеши зарыл:

   -паспорт.же өздүгүн тактаган башка документ;

   -жалпы орто билими тууралуу аттестат (11-классты бүтүргөндөр);

  -негизги жалпы билими тууралуу күбөлүк (9-классты бүтүргөндөр):

  -жеёилдиктерге укук берилүүчү документтер (жетим,же майып болсо).

14.Документтерди салттуу түрдө да  тапшырууга болот, ал учурда кабыл алуу комиссиясы  COVID-19 жайылышын алдын алуу боюнча иш-аракеттердин алгоритмине ылайык шарттарды түзүп,абитуриент жана аны коштоп жүргөндөр тарабынан санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлдөөгө тийиш.

15.Каттоо жана кабыл алуу  3 тур менен жүргүзүлөт:

      —1-тур: 12-июлда саат 9.00 дөн  19-июлда саат 14.00 гө чейин;

      —2-тур: 26-июлда саат 9.00 дөн  2-августта саат 14.00 гө чейин;

      —3-тур:   9-августта саат 9.00 дөн 18-августта саат 14.00 гө чейин.

Ар бир турда абитуриент бюджеттик, же келишимдик негизде бир гана жолу конкурска катышууга укуктуу.

16.Каттоо мөөнөтү аяктагандан кийин  кабыл  алуу комиссиясы  колледжге кабыл алына  турган  абитуриенттердин тизмесин түзөт. Жыйынтык баллдары боюнча абитуриенттердин  ранжирленген тизмеси автоматтык  маалымат системасы аркылуу онлайн режиминде  чыгарылып жаёыланып турат.

Кабыл  алынууга баллдары  жогору болгон  абитуриенттер сунушталат.

17.Бир орунга баллдары  бирдей болгон  абитуриенттер  талапкер болушса, кабыл алуу профилдик  предметтер боюнча бааларын салыштыруу аркылуу, же  аралыктан  онлайн  сынак  аркылуу  жүргүзүлөт.

Колледждеги адистиктер үчүн профилдик предмет болуп математика эсептелет.

18.Колледжге кабыл алынууга сунушталган абитуриенттер 3 күндүн  ичинде ушул окуу жайда окуй тургандыгын тастыктап, келишим  түзүшөт,келишимдин формасы автоматташтырылган маалыматтык  системасында жайгаштырылган.

19.Эгерде абитуриент 3 күндүн ичинде  окуй тургандыгын тастыктабаса анын оруну автоматтык түрдө бошойт, анын ордуна кийинки турда  башка абитуриент конкурска катыша алат.

20.Кабыл алынган абитуриенттер бир жуманын ичинде  жылдык окуу төлөмүнүн  50% ын которушу зарыл, андан кийин гана колледжга кабыл алуу жөнүндө буйрук чыгарылат.

21.Окуу жылы ичинде адистерди даярдоого кеткен чыгымдарды төлөө сом аркылуу накталай жана накталай эмес түрүндө жүргүзүлөт.

22.Окутуунун төлөмү окуу жайынын окуу процессин уюштурууда материалдык техникалык каражат, инвентарь жана башка чыгымдардын сметасына карата инфляциялык процесстерди эске алуу менен аныкталат.

23.Электрондук  түрдө жөнөтүлгөн  документтердин түп нускасы окуу жылынын  башталышына чейин колледждин кабыл алуу комиссиясына тапшырылат.

24.Кабыл алуунун жыйынтыгы  боюнча маалымат билим  берүү жана илим министрлигине  1 октябрга  чейин берилет.

      Кабыл алуу комиссиясынын

жооптуу катчысы                                            М.Аланова

ПРАВИЛА  ПРИЕМА

абитуриентов в  Ошский торгово-экономический колледж

 на  2021-2022 учебный год

         Настоящие    Правила    разработаны   в  соответствии  с  Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Положением об образовательной организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53, Порядком приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470, постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 марта  2018 года № 160 и приказами Министерства образования и науки Кыргызской Республики  №802/1  от 24 мая 2021 года и 921/1 от 2 июня 2021 года и Инструкции дистанционного приема абитуриентов на 2021-2022 уч.год.

                             1 .  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящие  Правила приема   регламентируют  приём  в Ошский торгово-экономический  колледж (далее ОшТЭК).

2.В ОшТЭК  принимаются граждане Кыргызской  Республики,  и лица   без гражданства (этнические кыргызы), проживающие на территории   Кыргызской Республики, имеющие основное и  полное среднее образование, среднее/высшее     профессиональное образование.

3.Граждане Кыргызской Республики  имеют право получить  на конкурсной основе бесплатное  среднее профессиональное образование, если образование данного уровня получается ими впервые.

4.При  приеме  в колледж  обеспечивается соблюдение прав граждан на образование,  установленных  законодательством Кыргызской Республики, международными     договорами  и  соглашениями  Кыргызской  Республики.

5.Прием в ОшТЭК осуществляется  в удаленном режиме  с использованием Автоматизированной  информационной  системы https/2020.edu.gov.kg/zpuz/ по  результатам  подсчета  суммы среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании.

6.В случаях, если на одно место  претендуют  абитуриенты  с  одинаковой средней  оценкой аттестата  и  свидетельства, то  зачисление  осуществляется с  учетом  оценки по  профилирующему  предмету, необходимого для  обучения по  соответствующей  специальности или проводятся дополнительные вступительные испытания в режиме онлайн по решению приемной комиссии.

  Профилирующим предметом для специальностей колледжа является математика.

7.Порядок приема в ОшТЭК согласовывается с Управлением высшего и среднего профессионального образования    Министерства образования  и  науки  Кыргызской  Республики.

8.План приема по специальностям, как на бюджетной, так и контрактной основах, по которым  проводится подготовка, формируется колледжем в пределах установленных     лицензией предельного контингента обучающихся и согласовывается с  Министерством образования и науки Кыргызской   Республики.

9.Обучение граждан других государств в ОшТЭК осуществляется на основе международных договоров, вступивших  в установленном порядке в силу, участницей которых является     Кыргызская Республика, а также на основе договоров между колледжем  и отдельными  гражданами.

                             II.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА

10.Для организации он-лайн приема абитуриентов в соответствии с Порядком  приёма создается приемная комиссия колледжа,  председателем которой является директор колледжа.

11.Председатель приемной комиссии  несет ответственность  за проведение  профориентационной работы, выполнение плана приема,  соблюдение  предельного контингента,  установленного лицензией, а также требований нормативных правовых актов  по приему, определяет обязанности членов приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок их работы, график приема граждан приемной и апелляционной комиссиями.

12.Для организации  подсчета средней оценки  аттестата или  свидетельства, а также для  проведения конкурса   председателем приемной  комиссии  утверждается состав счетной  комиссии.  Полномочия и порядок деятельности комиссии определяются положениями, утвержденными директором ОшТЭК.

13.Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный  прием абитуриентов   и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который  назначается  директором колледжа. Кандидатура ответственного секретаря  согласовывается с  Министерством образования и науки Кыргызской Республики.  Одно и то же  лицо  не   может быть ответственным секретарем более двух лет подряд.

14.При приеме  в колледж  председатель приемной комиссии обеспечивает  соблюдение прав граждан в области  образования, установленных законодательством  Кыргызской   Республики, гласность  и открытость    работы  приемной и апелляционной   комиссий, объективность оценки, объективность подсчета средней  оценки, доступность  руководства  приемной  комиссии  на  всех    этапах  проведения приема.

15.Для участия в конкурсе на поступления в колледж абитуриент должен подать заявку на сайте https/2020.edu.gov.kg/zpuz/, прикрепив в электронном виде следующие  документы:             

-паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;                              -аттестат об общем среднем образовании (11-класс),свидетельство об основном общем образовании (9-класс) и приложения к нему;                       -документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении (статус    сироты,      инвалидность      и.т.п.).                                                                   16.Отбор  и  зачисление абитуриентов в колледж проводится в три  тура.

     1-тур: с 12 июля   до 14.00 часов  19 июля;

     2-тур: с 26 июля  до 14.00  часов  2 августа;

     3-тур: с  9 августа до 14.00 часов 18 августа.

 В каждом туре абитуриент имеет  право подать  одну  заявку для  участия в  конкурсе  на  бюджетное  место  и  одну  заявку  для  участия в  конкурсе  на контрактное  обучение.

17.После  истечения срока  регистрации приемная  комиссия  формирует список абитуриентов, рекомендованных к  зачислению  ОшТЭК.

Ранжированные списки абитуриентов обновляются в автоматизированной информационной системе в онлайн режиме.

К зачислению рекомендуются  абитуриенты с  наиболее высоким баллом.

18.В течение  3  дней после  рекомендации к зачислению  абитуриент должен  подтвердить  свое  желание обучаться  в  ОшТЭК путем  подписания договора на  обучение, форма которого размещается в Автоматизированной информационной системе. Абитуриенты, рекомендованные для  обучения на  контрактной  основе в  недельный срок должны  внести не  менее  50% оплаты от  годовой  стоимости  обучения.

19. Оплата  расходов на подготовку  специалистов  осуществляется  за  текущий учебный год в сомах  в  наличной  и  безналичной  форме.

20. Стоимость  обучения  определяется  сметой  расходов на организацию учебного процесса: амортизацию  оборудования  и  инвентаря,  текущее  содержание  учебного заведения и корректируется  с  учетом  инфляционных  процессов.

21.Если абитуриент в  3-х дневный  срок не  подтвердит свое желание обучаться в  данном  коллледже, то его место автоматически  считается  вакантным и на него в  следующем  туре  объявляется  конкурс.

22.Оригиналы  документов, представленных в  электронном  виде, сдаются в колледж в начале учебного  года.

23.Отчет об организации и проведении приема студентов представляется в Министерство   образования и науки Кыргызской Республики не позднее

1 октября каждого учебного года. 

          Ответственный секретарь

          приемной комиссии                                                М.Аланова 

About the author

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *